ORIDINÆR General forsamling

Indkaldelse til FSA’s ordinære generalforsamling

Torsdag den 31.03.2022 kl. 18.00

Sted: Café Time Out, Katastanievej 18, 3480 Fredensborg

Med henvisning til vedtægternes § 4, stk. 3 indkalder bestyrelsen hermed til ordinære generalforsamlinger. Tilmeldingen sker på mail til FSA på mail, fsa@fsanet.dk.

Denne indkaldelse med bilag i et samlet pdf-dokument er den 3.3.2022 udsendt til alle medlemmer med registreret e-mailadresse, jf. vedtægternes § 7, stk.3. Indkaldelse med bilag samt vedtægter kan også ses og downloades fra foreningens hjemmeside.

(1) Vedtægternes § 4:

Stk. 7. Hver tilslutning af en husstand (ejer/lejer) regnes som ét medlem. Et medlem som er i restance med betalinger til fore­nin­gen, har ikke stemmeret.

Stk. 8. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et – og kun ét – andet medlem. Fuldmagten skal for at være gyl­dig afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

D a g s o r d e n:

1           Valg af dirigent

Bestyrelsen har et forslag til dirigent. og foreslår Erling Vraa, formand for Ældresagen Fredensborg som dirigent.

Bestyrelsen har foreslår sin sekretær Mogens Rasmussen til at udarbejde protokollat (beslutningsreferat), jf. vedtægternes § 9, stk. 4.

Bestyrelsen foreslår de valgte revisorer Hans Jørgen Jensen, K501, og Birte Raun, M103, valgt som stemmeudvalg.

2           Beretning om foreningens virksomhed i de forløbne år

Bestyrelsens beretning kan ses nedenfor.

Aflæggelse af revideret regnskab for kalenderåret 2021 til godkendelse

Revideret årsregnskab for 2021 ”blank” revisionspåtegning ses nedenfor og indstilles godkendelse.

3           Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Pr. 1.3.2022 indkom der et forslag

Forslag

  1. Foreningen skal forestå oprydningen. Dette medfører at der med vedtagelsen af nærværende forslag herefter ikke kan ske overdragelse af installationen til en trediepart, eksempelvis vederlagsfrit, ved salg eller på anden måde, og at bestyrelsen gennemfører nedtagningen og derved sikrer at forureningsrisko elimineres og områderne efterlades reetableret til gavn og glæde for alle beboere.

    Herunder særligt at

  2. Forstærkerskabe og fordelerskabe fjernes med indhold fra GF Fredensborg Søpark fællesarealer og ved de enkelte medlemmers grunde, og der reetableres med jord. Skabene er metalaffald og meget indhold er elektronikaffald, der skal leveres til en kommunal genbrugsstation. Som A2012 nævner er der, foruden risiko for forurening af GF Fredensborg Søparks arealer også risiko for at der bliver rejst et miljømæssigt erstatningsansvar hvis nedtagning kke sker.

  3. Kabler i jord efterlades. Dokumentation af eksisterende kabeltræk gives til GF Fredensborg Søparks bestyrelse.


Baggrund

85% (257 ud af 303 mulige kunder) i GF Fredensborg Søpark har valgt at tilslutte sig Onefiber, hvilket vel betyder at foreningen påtænker at ophøre. Jf. ANTENNESAMMENSLUTNINGEN AF 2012s (A2012) vejledning omkring lukning af antenneforeninger (vedhæftet) skal der foretages en række oprydninger i forbindelse med at foreningen indstiller sit virke.

Jeg stiller derfor følgende forslag. Finansiering heraf overlades til bestyrelsen at beslutte, idet det dog er forståelsen at arbejdet kan finansieres indenfor rammerne af foreningens formue.

Med venlig hilsen

Gitte Femerling

Kovangen 618

3480 Fredensborg

Medlem nummer 277

4           Forelæggelse og godkendelse af budget, kontingent og andre takster for 2022

I henhold til vedtægternes §6, stk. 3, har bestyrelsen den udsendt budget for 2022, der umiddelbart er gældende indtil endelig godkendelse på generalforsamlin­gen. Regnskab for 2021 neden for indstilles til endelig godkendelse. Kontingenter og takster kan ses på følgende link på vores hjemmeside: http://fsanet.dk/foreningen/okonomi/

5           Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

Efter vedtægternes § 6 ledes foreningen af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således, at halvdelen er på valg ved hver ordinær generalfor­samling.

Det skal bemærkes, at bestyrelsen har konstitueret sig pr. 10. oktober 2021:

Jens Jakob Thorhauge Andersen, K151, Formand, blev i 2021 valgt for 2 år og er ikke på valg.

Svend Martin Fransen, M.313, Næstformand, blev valgt i 2021 for 2 år og er ikke på valg.

Jan Nørskov Pedersen, M339, Kasserer, blev i 2021 valgt for 2 år og er ikke på valg.

Mogens Rasmussen, K338, der er sekretær, blev valgt i 2021 for 2 år og er ikke på valg.

Nis Engholm, K424, blev valgt i 2021 for 2 år og er ikke på valg.

Der kan vælges indtil 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

 Lars Gotlieb, M121, blev i 2021 valgt som suppleant og er villig til genvalg

6           Valg af revisorer og revisorsuppleant

Der skal vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

Hans Jørgen Jensen, K501, blev i 2021 genvalgt som revisor og er villig til genvalg.

Birte Raun, M103, blev i 2021 genvalgt som revisor og er villig til genvalg.