Bestyrelse

Opdateret den

Kontakt bestyrelsen: E-mail: fsa@fsanet.dk  – tlf. 4440 3480

Formand: Poul Juul, Kovangen 532, 3480 Fredensborg (*).  Formand@fsanet.dk
Funktioner: Formand og webmaster.

Næstformand og kasserer: Jan Nørskov Pedersen, Maglegårdsvej 339, 3480 Fredensborg (**) jan@fsanet.dk
Funktioner/arbejdsområder: Kasserer, medlemsansvarlig for Maglegårdsvej.

Sekretær: Mogens Rasmussen, Kovangen 338, 3480 Fredensborg (**)mogens@fsanet.dk.
Funktioner/arbejdsområder: Sekretær, medlemsansvarlig for Stenbækgårdsvej og Ryttervænget.

Bestyrelsesmedlem: Henrik Vetter, Kovangen 420, 3480 Fredensborg (*). henrik@fsanet.dk
Funktioner/arbejdsområder: Medlemsansvarlig for Kovangen.

Bestyrelsesmedlem: Jens Jakob Thorhauge Andersen, Kovangen 151, 3480 Fredensborg (**). jensjacob@fsanet.dk

Suppleant: Nis Engholm, Kovangen 424, 3480 Fredensborg (***)nis@fsanet.dk. 
Funktioner: Teknisk ansvarlig og teknisk backup for medlemsansvarlige, internetsanalyser.

(*): Valgt 30.4.2019 for 2 år.
(**): Valgt 24.4.2018 for 2 år.
(***): Valgt 30.4.2019 for 1 år.

Vedtægternes § 6. Ledelse, Tegning og Hæftelse
Stk. 1.    Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer der vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg ved hver ordinær generalforsamling. Der vælges 2 indtil bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, alle for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 2.    Bestyrelsen forestår foreningens daglige drift og følger samtidig den teknologiske og markedsmæssige udvikling inden for Radio, TV, Bredbånd og Telefoni, og orienterer sig løbende om nye muligheder for udnyttelse af foreningens anlæg.
Stk. 3.    Bestyrelsen modtager dækning for rimelige udlæg i forbindelse med bestyrelsesmøder og anden mødeaktivitet af foreningsmæssig interesse. Der kan ydes honorar til bestyrelsen i henhold til generalforsamlingens nærmere bestemmelse.
Stk. 4.    Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 7.  Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer hvoraf formand eller næstformand skal være den ene. Bestyrelsen kan meddele prokura til et bestyrelsesmedlem.