Foreningens afsluttende generalforsamling

Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 17.30

Sted: Fredensborg bibliotek, 3480 Fredensborg

Indkaldelse til Ekstraordinære generalforsamling

Kære medlem (1)

Med henvisning til vedtægternes § 5, stk 2. indkalder bestyrelsen hermed til ekstraordinære generalforsamling. Det er den SIDSTE generalforsamling.

Tilmeldingen er ikke nødvendig, men kan foretages på mail til FSA på mail, fsa@fsanet.dk.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår:

Advokat Søren Hansen, DRACHMANN ADVOKATER

 1. Fremlæggelse af det sidste regnskab – gældende for 2022. Regnskabet indeholder en post for udlodning af foreningens resterende midler til medlemmerne – med et forbehold for den endelige udlodning. Bestyrelsen foreslår at der hensættes en reserve på 20.000,- til dækning af forventede udgifter til bank, moms/skat, advokat og revisor. Regnskabet er vedlagt som bilag.
 2. Grundet momsreglerne, kan vi ikke afregne moms i indeværende kalenderår. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt har ca. 60.000,- til gode hos skattestyrelsen. Hvis udbetalingen foretages efter momsafregningen i 2023, vil der være yderligere udgifter i forbindelse med dette – ca. 20.000,-. Spørgsmål til generalforsamlingen: Skal vi udbetale i år (2022) og gå glip af ca. 40.000,- eller udbetale i 2023 og dermed øge det udbetalte beløb ?
 3. Orientering om procedure for udbetaling af overskud herunder frist for tilbagemelding af kontooplysninger. Disse (kontooplysninger) skal senest være foreningen i hænde (Personligt til formand/kasserer postkasse eller pr. mail: fsa@fsanet.dk) fredag d. 28. oktober 2022. Herefter vil udbetalingerne kunne foretages. Bestyrelsen foreslår evt. overskud på hensættelserne overdrages med 83% til ”Grundejerforeningen Fredensborg Søpark” og 17% til ”Grundejerforeningen Trekanten”. Beløbet er skattepligtigt – svar fra skattestyrelsen er vedlagt som bilag.
 4. Afslutning.

Denne indkaldelse er den 18/10-2022 udsendt til alle medlemmer med registreret e-mailadresse, jf. vedtægternes § 7, stk.3. Indkaldelse med bilag samt vedtægter kan også ses og downloades fra foreningens hjemmeside.

Jens Jakob Thorhauge Andersen

AFLYST!!!! Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Foreningens afsluttende generalforsamling

Tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 17.30

Sted: Fredensborg bibliotek, 3480 Fredensborg

Med henvisning til vedtægternes § 5, stk 2. indkalder bestyrelsen hermed til ekstraordinær
generalforsamling. Det er den sidste generalforsamling.
Tilmeldingen er ikke nødvendig, men kan foretages på mail til FSA på mail, fsa@fsanet.dk.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår:
  Advokat Morten Hansen-Nord (H), DRACHMANN ADVOKATER
 2. Fremlæggelse af det sidste regnskab – gældende for 2022. Regnskabet indeholder en post for
  udlodning af foreningens resterende midler til medlemmerne – med et forbehold for den endelige
  udlodning. Bestyrelsen foreslår at der hensættes en reserve på 30.000,- til dækning af forventede
  udgifter til bank, moms/skat, advokat og revisor.
 3. Orientering om procedure for udbetaling af overskud herunder frist for tilbagemelding af kontooplysninger.
  Disse (kontooplysninger) skal senest være foreningen i hænde (Personligt til formand/
  kasserer eller pr. mail: fsa@fsanet.dk) søndag d. 23. oktober 2022. Herefter vil udbetalingerne
  foretages. Bestyrelsen foreslår et evt. overskud overdrages med 83% til ”Grundejerforeningen
  Fredensborg Søpark” og 17% til ”Grundejerforeningen Trekanten”.
 4. Afslutning.

Nedenfor Indkaldelse og MEGET vigtigt oplysningsskema til udbetaling af midler fra foreningen.

Nedtagning af antenneanlæg

Nedtagningen af anlægget er startet, som nogen måske vil have bemærket er både teknikskur og antennemast fjernet fra trekanten.

Oprydning af resterende fordelerskabe starter uge 35 og her vil vi bede jer sørge for, at der er adgang til boksen, og evt. hæk er klippet, hvis boksen skulle stå i jeres hæk. Er boksen ikke synlig og frit tilgængelig p.g.a. tilgroning, bliver boksen ikke fjernet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Så blev FSANET lukket

Klokken 23:59 den 30/6 2022 blev både Internet og TV lukket ned i FSANET.

Der er derfor ikke længere signal til hverken TV eller internet over Coax kablet.

Du skal skifte til anden udbyder som fx Fastspeed eller yousee for at få lysleder net.

venlig hilsen

Bestyrelsen

HUSK!! snart ophører FSAnet med at sende

Som vedtaget på Generalforsamlinger og kommunikeret flere gange ophører FSANET med at sende TV/Radio og Internet!

Den 30/6 2022 23:59 slukkes der ugenkaldeligt for hele anlægget.

Der henvises til eksterne udbydere for Internet og TV

VIGTIGT Efter lukningen begynder vores entrepenør med nedtagning af Antenne mast, teknik skabe og de mange grå antenne bokse der står på jeres veje.

Der gøres opmærksom på at det er den enkelte husejers pligt at sørge for at der er fri adgang til TV skabene så de kan nedtages. Check derfor venligst om hækken eller hegnet har spærret den inde. FSANET forbeholder sig ret til at få ryddet omkring boksen for ejerens regning.

DER ER INGEN GRUND TIL AT MAN UDMELDER SIG AF FORENINGEN DA DEN OPHØRER MED AT EKSISTERE VED ÅRETS UDGANG!

TV nedbrud

Global connect har d. 14/6 kl 19:00 meddelt fejlen er rettet, der brude derfor være signal

Lars Gotlieb

Vi har nu hørt fra Global Connect, der efter sigende arbejder både i Helsingør og Lyngby for at finde fejlen. De skulle efter sigende også have eksterne partnere igang, så det lyder ikke godt.
Der var derfor heller ingen indikation for drift start.
14.6.22 kl. 1437

TV problemer

Vi har i øjeblikket en fejl hos vores fiberoperatør, Global Connect. De arbejder på at udbedre fejlen, men har ingen tidshorisont p.t.

Indkaldelse til 2. Ekstraordinære generalforsamling

 Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 18.00

Eneste punkt: Ophævelse af foreningen

Sted: Kastanievej 18, 3480 Fredensborg

Med henvisning til vedtægternes § 5, indkalder bestyrelsen hermed til 2. ekstraordinære generalforsamling til ophævelse af foreningen. Forslaget til ophævelse af foreningen blev vedtaget med mere end  ¾ flertal på generalforsamlingen den 14. marts 2022,  men  da fremmødet ikke var tilstrækkeligt til at vedtage ophævelsen på første generalforsamling(mindst halvdelen af medlemmerne skulle deltage), indkaldes herved til endnu en ekstraordinær generalforsamling.

Tilmeldingen kan foretages på mail til FSA på mail, fsa@fsanet.dk.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår: Advokat Morten Hansen-Nord (H), DRACHMANN ADVOKATER
 2. Bestyrelsen foreslår, at der sker ophævelse af foreningen jfr. vedtægtens §15 og at drift af nettet stopper pr. 30. juni 2022. Bestyrelsen indkalder inden den 31/12-2022 til en afsluttende generalforsamling, hvor regnskab for den sidste periode fremlægges til godkendelse.

Bestyrelsen vil arbejde på, at der kan ske en overdragelse af nettet til KK-Partner, således at nettet drives videre, men kan på nuværende tidspunkt ikke garanterer dette.

Der er ikke krav til antallet af fremmødte til generalforsamlingen, da det er 2. generalforsamling for at kunne vedtage afviklingen af foreningen, men  ¾ af de fremmødte skal stemme for en nedlæggelse af foreningen. Husk at selvom at Du har opsagt dit TV/internet er du stadig medlem indtil årets udgang og er derfor også stemmeberettiget om afviklingen.

Denne indkaldelse er den 14.3.2022 udsendt til alle medlemmer med registreret e-mailadresse, jf. vedtægternes § 7, stk.3. Indkaldelse med bilag samt vedtægter kan også ses og downloades fra foreningens hjemmeside.

Jens Jakob Thorhauge Andersen

Formand

ORIDINÆR General forsamling

Indkaldelse til FSA’s ordinære generalforsamling

Torsdag den 31.03.2022 kl. 18.00

Sted: Café Time Out, Katastanievej 18, 3480 Fredensborg

Med henvisning til vedtægternes § 4, stk. 3 indkalder bestyrelsen hermed til ordinære generalforsamlinger. Tilmeldingen sker på mail til FSA på mail, fsa@fsanet.dk.

Denne indkaldelse med bilag i et samlet pdf-dokument er den 3.3.2022 udsendt til alle medlemmer med registreret e-mailadresse, jf. vedtægternes § 7, stk.3. Indkaldelse med bilag samt vedtægter kan også ses og downloades fra foreningens hjemmeside.

(1) Vedtægternes § 4:

Stk. 7. Hver tilslutning af en husstand (ejer/lejer) regnes som ét medlem. Et medlem som er i restance med betalinger til fore­nin­gen, har ikke stemmeret.

Stk. 8. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et – og kun ét – andet medlem. Fuldmagten skal for at være gyl­dig afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

D a g s o r d e n:

1           Valg af dirigent

Bestyrelsen har et forslag til dirigent. og foreslår Erling Vraa, formand for Ældresagen Fredensborg som dirigent.

Bestyrelsen har foreslår sin sekretær Mogens Rasmussen til at udarbejde protokollat (beslutningsreferat), jf. vedtægternes § 9, stk. 4.

Bestyrelsen foreslår de valgte revisorer Hans Jørgen Jensen, K501, og Birte Raun, M103, valgt som stemmeudvalg.

2           Beretning om foreningens virksomhed i de forløbne år

Bestyrelsens beretning kan ses nedenfor.

Aflæggelse af revideret regnskab for kalenderåret 2021 til godkendelse

Revideret årsregnskab for 2021 ”blank” revisionspåtegning ses nedenfor og indstilles godkendelse.

3           Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Pr. 1.3.2022 indkom der et forslag

Forslag

 1. Foreningen skal forestå oprydningen. Dette medfører at der med vedtagelsen af nærværende forslag herefter ikke kan ske overdragelse af installationen til en trediepart, eksempelvis vederlagsfrit, ved salg eller på anden måde, og at bestyrelsen gennemfører nedtagningen og derved sikrer at forureningsrisko elimineres og områderne efterlades reetableret til gavn og glæde for alle beboere.

  Herunder særligt at

 2. Forstærkerskabe og fordelerskabe fjernes med indhold fra GF Fredensborg Søpark fællesarealer og ved de enkelte medlemmers grunde, og der reetableres med jord. Skabene er metalaffald og meget indhold er elektronikaffald, der skal leveres til en kommunal genbrugsstation. Som A2012 nævner er der, foruden risiko for forurening af GF Fredensborg Søparks arealer også risiko for at der bliver rejst et miljømæssigt erstatningsansvar hvis nedtagning kke sker.

 3. Kabler i jord efterlades. Dokumentation af eksisterende kabeltræk gives til GF Fredensborg Søparks bestyrelse.


Baggrund

85% (257 ud af 303 mulige kunder) i GF Fredensborg Søpark har valgt at tilslutte sig Onefiber, hvilket vel betyder at foreningen påtænker at ophøre. Jf. ANTENNESAMMENSLUTNINGEN AF 2012s (A2012) vejledning omkring lukning af antenneforeninger (vedhæftet) skal der foretages en række oprydninger i forbindelse med at foreningen indstiller sit virke.

Jeg stiller derfor følgende forslag. Finansiering heraf overlades til bestyrelsen at beslutte, idet det dog er forståelsen at arbejdet kan finansieres indenfor rammerne af foreningens formue.

Med venlig hilsen

Gitte Femerling

Kovangen 618

3480 Fredensborg

Medlem nummer 277

4           Forelæggelse og godkendelse af budget, kontingent og andre takster for 2022

I henhold til vedtægternes §6, stk. 3, har bestyrelsen den udsendt budget for 2022, der umiddelbart er gældende indtil endelig godkendelse på generalforsamlin­gen. Regnskab for 2021 neden for indstilles til endelig godkendelse. Kontingenter og takster kan ses på følgende link på vores hjemmeside: http://fsanet.dk/foreningen/okonomi/

5           Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

Efter vedtægternes § 6 ledes foreningen af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således, at halvdelen er på valg ved hver ordinær generalfor­samling.

Det skal bemærkes, at bestyrelsen har konstitueret sig pr. 10. oktober 2021:

Jens Jakob Thorhauge Andersen, K151, Formand, blev i 2021 valgt for 2 år og er ikke på valg.

Svend Martin Fransen, M.313, Næstformand, blev valgt i 2021 for 2 år og er ikke på valg.

Jan Nørskov Pedersen, M339, Kasserer, blev i 2021 valgt for 2 år og er ikke på valg.

Mogens Rasmussen, K338, der er sekretær, blev valgt i 2021 for 2 år og er ikke på valg.

Nis Engholm, K424, blev valgt i 2021 for 2 år og er ikke på valg.

Der kan vælges indtil 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

 Lars Gotlieb, M121, blev i 2021 valgt som suppleant og er villig til genvalg

6           Valg af revisorer og revisorsuppleant

Der skal vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

Hans Jørgen Jensen, K501, blev i 2021 genvalgt som revisor og er villig til genvalg.

Birte Raun, M103, blev i 2021 genvalgt som revisor og er villig til genvalg.

VIGTIGT: Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til Ekstraordinære generalforsamling

Mandag den 14. marts 2022 kl. 18.00

Eneste punkt: Ophævelse af foreningen

Sted: Kastanievej 18, 3480 Fredensborg

Med henvisning til vedtægternes § 5, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling. Som det blev vedtaget på Generalforsamlingen den 26. August 2021 blev bestyrelsen bemyndiget til at arbejde på at afvikle foreningen. Det er lykkes bestyrelsen efter møder med flere udbydere at finde en egnet partner der vil kunne påtage sig opgaven at videreføre vores netværk på kommercielle vilkår.

Tilmeldingen foretages på mail til FSA på mail, fsa@fsanet.dk.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår:
  1. Advokat Morten Hansen-Nord (H), DRACHMANN ADVOKATER
 2. Bestyrelsen foreslår, at der sker ophævelse af foreningen jfr. vedtægtens §15 og at drift af nettet stopper pr. 30. juni 2022. Bestyrelsen indkalder inden den 31/12-2022 til en afsluttende generalforsamling, hvor regnskab for den sidste periode fremlægges til godkendelse.
  1. Bestyrelsen vil arbejde på, at der kan ske en overdragelse af nettet til KK-Partner, således at nettet drives videre, men kan på nuværende tidspunkt ikke garanterer dette.
 3. Eventuelt

Det er vigtigt at mindst 50% af medlemmerne deltager på generalforsamlingen da vi ellers skal ud i en anden generalforsamling for at kunne vedtage afviklingen. Husk at selvom at Du har opsagt dit TV/internet er du stadig medlem indtil årets udgang og er derfor også stemmeberettiget om afviklingen.

Begrundelse for ophævelse af foreningen:

Med afsæt i at mindst en fiberoperatør ligger kabler i vores område og at vi derfor må forvente (og allerede kan se) en afgang af medlemmet, er det ikke økonomisk forsvarligt at fortsætte foreningen – Vi har ikke størrelsen og de økonomiske muskler.

Vi står desuden foran en større udskiftning af vores tekniske udstyr, som ikke længere kan vedligeholdes. Med afsæt i at mindst en fiberoperatør ligger kabler i vores område og at vi derfor må forvente (og allerede kan se) en afgang af medlemmer, er det ikke økonomisk muligt at fortsætte foreningen – da der ikke er penge til fortsat drift, ved udmeldelse af mere end 80 medlemmer, ligesom der ikke er penge til at foretage de nødvendige investeringer i opdatering af nettet. (ca. 1,2 mil kr.).

Denne indkaldelse er den 4.3.2022 udsendt til alle medlemmer med registreret e-mailadresse, jf. vedtægternes § 7, stk.3. Indkaldelse med bilag samt vedtægter kan også ses og downloades fra foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen arbejder samtidig med planer for 1. nedtagelse af udstyr samt 2. mulig videreførelse. Afstemning om disse planer vil komme på den oridinære generalforsamling.

Mulig videreførelse

KK partner der i dag er service partner på vores udstyr har tilbudt at drive nettet videre og vil opgradere udstyret, drive support, tilbyde diverse service pakker og agter at forbedre nettet så det med tiden vil kunne tilbyde hastigheder på optil 1.000 Mbit. Du kan læse mere om KK Partner her: https://www.kkpartner.dk/. De endelige detaljer for en videreførelse af nettet foreligger endnu ikke, men det vil ske i et nydannet forenings regi der er bundet op på KK partner.

Spørgsmål og Svar

Hvorfor skal der investeres i nettet?

Sidste år fik bestyrelsen under Henrik Vetter lavet en konsulent gennemgang af vores net der desværre viste at forening stod over for nogle store investeringer som følge af:

 1. Forældet udstyr. Det udstyr der driver vores internet og TV signal er forældet så der IKKE længere kan skaffes reservedele og derved ikke kan tegnes service kontrakt.
 2. Nogle steder er kablerne i dårlig stand og bør udskiftes.

Gennemgangen viste at foreningen stod overfor en investering på mindst 1 million kr alene for at kunne drifte nettet fremadrettet.

Herudover er den nye LER lov, ledningsejere, hvor foreningen bliver mødt med skærpede krav omkring dokumentation af ledningsføring samt skarpe reaktions tider på forespørgsler.  

Hvorfor ikke bare fortsætte med FSA net som forening?

Som beskrevet ovenfor skal der investeres mange penge for at bringe nettet op på es stabilt niveau, foreningen kan ikke optage lån da al udstyr er nedskrevet til 0 kr. derudover, er foreningens fremtid meget usikker eftersom 80% har valgt at få fibernet. For at foreningen skal kunne drives skal tilslutningen være minimum 60% så selv hvis en del af de 80% fiber kunder beslutter sig for at blive på FSA net er fremtiden usikker.

Hvorfor kan KK partner drive nettet?

KK partner har med samlet 70.000 brugere stordrift fordele der betyder at de har større forhandlings evne overfor underleverandører. Derudover råder de over kapital og ekspertise til at investere og drive nettet.

Risikere man ikke at KK partner hæver priserne?

Den risiko eksisterer altid. Men KK-partner er underlagt konkurrence ikke mindst fra fiber udbyderen. Med de priser som KK-partner har i andre dele af landet ligger de lavere end det nuværende hos FSA net.

Er der nogen risiko for tidligere FSA medlemmer?

Efter en overdragelse af foreningens aktiviteter til KK-Partner vil disse overtage alle forpligtigelser der måtte være, hvorfor ingen medlemmer har noget ansvar.

Fra hvornår kan KK-Partner overtage?

KK-Partner vil overtage nettet fra 1. Juli 2022 foreningen FSA net vil blive nedlagt efter 31 December 2022.

IP-telefoni

Praxis eksempel på hvordan man kan skifte fra evercall til en anden udbyder af fastnet telefon

Da vi  overgår til en anden internet udbyder kan man ikke være sikker på at man kan overfører sin fastnet telefon til den nye udbyder.

Man kan derfor vælge en såkaldt IP telefon udbyder som kan flytter dit fastnet nummer fra Evercall til dig selv. For lette overgangen har et Nis Engholm, kovangen 424 skrevet om sine erfaringer.

Her er en beskrivelse af hvordan man skifter til mifon, som er den ip-telefon udbyder jeg har valgt som er MiFon

Hvilke trin er der når man skifter telefon udbyder hos mifon

 • Ring også til evercall of få dit kundenummer , det vil mifon bede om når de skal overføre nummeret.
 • Der er flere forskellige abonnements typer afhængigt af ens behov (http://mifon.dk/abonnementer )
 • Jeg valgte at bestille  IP-sky da vi mest bruger vores telefon til at modtage opkald på.
 • Når man har trykket bestil bliver man dirigeret til deres tilmeldings formular.
 • Man udfylder så mifon tilmeldings formular. Bemærk man skal ikke selv opsige sit abonnement fra evercall det gør mifon ((http://mifon.dk/abonnement?tfa_3=tfa_7 )
 • På mifon’s hjemme side vælger man abonnement
 • Bemærk man kan få overført sit nuværende telefon nummer
 • I telefon udstyr valgte jeg at købe adapteren (den er beskrevet senere) Efter at have afsendt bestillingen går der et par dage og så kommer der en Adapter boks med posten

Telefon udstyr: adapter boks

Adapterboksen konvertere internettet til lyd i din fastnet telefon

Adapterbox

Tilslutning

Boksen skal have strøm via det sorte kabel

Og de blå kable skal koblets på en af de ledige porte i ens modem

Fastnet telefonen monteres i  det grønne stik 1

Bagside af adapter box

På dagen hvor nummeret overføres tilsluttes boksen og du får en klar tone i din fast net telefon.

Mit forløb

 • Søndag: Jeg udfyldte formularen bad om at få overfør nummeret snarest så jeg kunne teste det med vores eksisterende modem inden vi fik fiber.
 • Tirsdag: fik jeg boksen
 • Onsdag var der lidt problemer fordi evercall ikke ville udlevere kunder nummeret til mifon, men kun til mig (hvilket vel er meget rimeligt). Med kundenummeret til mifon var sagen klar
 • Fredag havde jeg fået overført nummeret til mifon.
 • Måneden efter fik jeg refunderet det der stod på min konto hos evercall

Bredbånd og TV muligheder


Dette er en orientering til de medlemmer af FSA der vil vælge bredbånd via det nye fibernet (Vi ved at mange allerede har tilmeldt sig fibernet leverandør). FSA tager ikke ansvar for at listen er fuldstændig da marked og priser er under konstant udvikling.

Step 1: Vælg Fibernet leverandør:

Onefiber, da de har lagt de fleste kabler og er ved at lave forbindelse til de tilmeldte huse, kontakt dem for at se om prisen stadig er 0 kr. Link: Onefiber.dk, tlf: +45 77 30 30 16
• TDC, er endnu ikke klar til at lægge fiber ind men de har haft samgravning med Onefiber i vores område, Link: Tjek om du kan få fiber (tdcnet.dk)

Onefiber, da de har lagt de fleste kabler og er ved at lave forbindelse til de tilmeldte huse, kontakt dem for at se om prisen stadig er 0 kr. Link: Onefiber.dk, tlf: +45 77 30 30 16

TDC, er endnu ikke klar til at lægge fiber ind men de har haft samgravning med Onefiber i vores område, Link: Tjek om du kan få fiber (tdcnet.dk)

Step 2: Vælg Bredbåndsleverandør

 • TDC har på deres side anført at samtlige bredbåndsleverandører i Danmark kan vælges når man får fiber lagt ind fra TDC. Alle de nedenfor anførte vil også kunne vælges med TDC fibernet
 • Onefiber har hidtil aftale med følgende 5 leverandører af bredbånd. De anførte priser er fra dags dato, så check selv de anførte link før i beslutter jer.
FastspeedFastspeed bredbånd | 1000 Mbit internet | Hurtig + billig bredbåndtlf: 89873700
1000 MB198 kr de første 3 mdr., derefter 299 kr, inkluderer yderligere tilbud , Allente, Mofibo, Podimo 2 mdr gratis
Trådløs Wifi-routerinkluderet
Jet-NetJETNET bredbånd | 1000 Mbit internet | Hurtig + billig bredbåndtlf:
1000 MBFørste måned 0 kr, derefter 279 kr/mdr
Trådløs Wifi-router20 kr. (Leje)
Kviknettif: 88441112
1000 MB279 kr.
Trådløs Wifi-router20 kr. (leje)
MaxSpeedMit fiber | Telenortlf: 72126500
1000 MB199 kr de første 3 mdr., derefter 299 kr
Trådløs Wifi-router20 kr.
Wizertlf: 71992230
1000 MB248 kr.
Trådløs Wifi-routerTilkøb, se https://shop.wizer.dk/shop/4-router/ – eller køb selv

Step 3: Vælg udbyder for TV/Streaming tjenester

Husk at dette vil kræve en TV box, som Apple TV, Chromecast eller andre. For nyere TV er Chromecast ofte indbygget. De listede produkter er eksempler. Der er givet endnu flere derude.

Linkinfo
Netflix
Pris 79 kr/mdrSerier og film
HBO Max
Pris 79 kr/mdr, dog ind imellem tilbudSerier og film
ViaplaySe separat folder
Disney+
Pris 59 kr/mdr (589 Kr / år)Begrænsning til Disney ejet indhold
You TVYouTv – TV og streaming samlet ét sted
Priser fra 199 kr-499 kr/mdr (tilbud for første mdr på 199 krFleksibel til/fravalg af TV kanaler
DR TV
Gratis tjeneste – dækket af licensenAlle DR’s kanaler også streaming kanaler, stort bibliotek
TV2 Play
Pris for fuld pakke 129 kr /mdr – hvis reklamer accepteres 99 kr/mdr, basis pakke er billigere
C MoreSerier og film
Pris 99 kr/mdr dog er der tilbud ved opstart
Amazon Prime
Pris 45 kr/mdr med tilbud ved opstartSerier og film (ikke alt er med danske undertekster)
       
Min BioMin Bio – Stream film og serier til børn
Pris 49kr/mdr dog med rabatordninger for betaling halvårligt og årligt)Nordisk film indhold
Dansk FilmskatDansk Filmskat
Pris 49kr/mdr dog med rabatordninger for betaling halvårligt og årligt)Danske film
Discovery +
Pris 99 kr/mdr dog er der tilbud ved opstartIndeholder alle Discovery kanalerne
Pris 179 kr/mdr for særlig sportspakke
Gratisversion indeholder reklamer
FilmstribenFilmstriben – FilmstribenLånefilm via Bioblioteks login
Hayo
Pris, 49 kr/mdrReality TV
Eurosport Player
Pris 129 kr/mdr dog 990 kr / årAlle Eurosport kanaler samt hvad Eurosport ellers har rettigheder til

Vigtigt: WEB-TV – GlentenTV – Ny platform!

Med udgangen af januar 2022 udgår den gamle WEB-TV platform GPlay og erstattes af “GlentenTV”.

Tilmeldingen/Aktiveringen sker inde på “mit.fsanet.dk”. Her går man ind under Web-TV

Her tilføjer man sit password, som man selv vælger, hvorefter man trykker på “Aktiver WebTV”.

Brugernavnet kan man ikke ændres. Passwordet kan til enhver tid ændres.

Herefter er GlentenTV klar til brug og Appen er tilgængelig til din mobil eller tablet i AppStore eller Google Play Store, hvor du skal downloade appen.

En decideret vejledning udgives om kort tid !!

FSA Nyhedsbrev december 2021

Kære medlem af Fredensborg Søparks Antenneforening. Hermed kort nyhedsbrev!

Som i kan se, er der godt gang i fibernedlægning fra Onefiber.
Det har afstedkommet nogle spørgsmål om udmeldelse af FSA, hvordan, hvornår osv.
Vedtægterne siger:
§ 3. Ind- og udmeldelse
Stk. 1 Udmeldelse af foreningen kan ske med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af et
regnskabsår. Bestyrelsen kan, hvis konkrete omstændigheder taler herfor, tillade udmeldelse med kor-
tere varsel. Der må i den anledning ikke påføres foreningen økonomiske tab

På bestyrelsesmøde den 6. december, gennemgik vi mulighederne for at lade medlemmerne slippe så hurtigt, billigt og smertefrit ud af foreningen som muligt.
Vi har derfor lavet en aftale med Copydan om kvartalsvis afregning af Copydan afgiften i stedet for hel årlig afregning som nu. Det åbner nu muligheden for, at vi sammen med kvartalsvis opkrævning af TV og internet, kan lade medlemmerne melde sig ud kvartalsvis

Dvs. vil I ud af foreningen inden næste betaling for internet og TV, der så vil finde sted 1. januar, skal i have udmeldt jer af foreningen inden 15 december 2021.
Næste udmeldelsesmulighed bliver så 15. marts, 15. juni og igen 15. september.

Det betyder, at i næste år vil få 4 opkrævninger fra FSA på jeres TV og internet.
Beklager ulejligheden ved dette, men det vil spare jer penge, men give vores kasserer noget mere arbejde, så betal venligst til tiden, så vi undgår rykkerarbejde.

Derfor bliver det nu muligt at udmelde sig kvartalsvis af foreningen. Eller bedre blive stående i foreningen til en billig penge (kontingentet pr. kvartal i 2022 bliver kr. 1,-) indtil endelig beslutning om nettet er taget.

Priser 2022.
Kontingent: kr. 1,- i kvartalet. Betales dog af internet only brugerne som et årligt gebyr på kr. 4,-.
Internetpriser: forbliver uændret.
TV pakkepriser. Her vil vi køre samme priser som Glenten på pakker og tilvalgs- produkter.
Grundpakke: Kr. 133,- pr. md. (kvartalsopkrævning kr. 399,-) Kr. – 24 kr. mod 2021
Mellempakke: Kr. 421,- pr. md. (kvartalsopkrævning kr. 1.263, -) + 40,25 mod 2021
Fuldpakke: Kr. 652,- pr. md. (kvartalsopkrævning kr. 1,956, -) + 142,75 mod 2021.

Dvs. at kontingent nedsættelsen spiser næsten hele TV-prisstigningen som har været i 2021. Vi skal dog forvente tv prisstigninger igen i 2. kvt. jf. oplysninger fra Glenten.

Hvornår vi lukker for TV signal og levering af internet? Det bliver et spørgsmål vi tager på generalforsamlingen til marts.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Oprydning i opslag

Da en del af opslagene på hjemmeside har været forældede og medvirket til misforståelser, er der nu blevet ryddet op.

Om kort tid vil der komme en status på bestyrelsens arbejde med foreningens fremtid.

Med venlig hilsen

Jens Jakob T. Andersen, Formand FSA